Plant Finder Search Results
Results

  • BASIC SEARCH - Sorbaria sorbifolia
Sort Results by:

Sorbaria sorbifolia
Common Name: false spiraea
Type: Deciduous shrub
Zone: 2 to 8
Height: 5.00 to 10.00 feet
Synonym(s)
Spiraea sorbifolia